Pluspunten 55-plussers 

Het is makkelijker een atoom te splijten dan een vooroordeel

te splijten - Albert Einstein (1879-1955)

 


Inleiding

Werkzoekenden in de leeftijdscategorie 55+ komen op de arbeidsmarkt minder snel aan een baan dan jongere werkzoekenden. In de ogen van werkgevers zijn oudere werkzoekenden sneller moe, minder snel van geest, star en duur. Echter, deze vooroordelen kloppen niet met de realiteit en kunnen met talloze, harde feiten worden weerlegd. Er zijn minstens evenveel, zo niet meer, redenen om een oudere werknemer juist wel in dienst te nemen. Onderstaand presenteren wij deze, op feiten gebaseerde, pluspunten.
 
1. Ze hebben meer kennis en ervaring 

Ouderen zijn in staat tot snelle herkenning en beoordeling van situaties en kunnen eerder opgedane kennis en ervaring efficiënt toepassen. Dit zijn de zogenaamde gekristalliseerde vermogens, die een achteruitgang van de fluïde vermogens (mentale snelheid, ruimtelijk-visuele vermogens en het snel kunnen leggen van verbanden) vaak heel goed kunnen compenseren. 
Ouderen kunnen ook nog prima leren en zich verder ontwikkelen, vooral als voortgebouwd wordt op bestaande kennis. Sommige ouderen blijven uitstekende cognitieve prestaties behalen, zelfs beter dan de gemiddelde 20-jarige. Intelligentie en opleiding zijn namelijk, naast leeftijd, erg bepalend voor cognitieve prestaties. Bovenal betekent leeftijd per definitie een voorsprong op jongeren als het gaat om opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring.

2. Ze tonen meer betrokkenheid/bevlogenheid en zijn geen “job hoppers”

Oudere werknemers zijn loyaler, trouwer dan jongeren. Werkgevers die bewust op zoek zijn naar senioren doen dat omdat ze iemand zoeken die zich committeert aan het bedrijf. Bij hen draait het eerder om kwaliteit, bestendigheid en duurzaamheid. Stuk voor stuk waarden waarop werknemers en bedrijven echt kunnen bouwen. 

3. Ze verzuimen minder 

Ouderen melden zich mínder vaak ziek dan jongeren. Ouderen zijn opmerkelijk vaak NULverzuimers. Ze doen ook niet aan baaldagen. Vanaf 55 jaar neemt het verzuim onder ouderen af. De meeste ouderen blijven tot op hoge leeftijd gezond. 

4. Ze zijn psychisch gezonder en sociaal evenwichtiger

Psychische problemen, zoals depressie en burn-out, blijken meer bij jongeren voor te komen dan bij ouderen. En dat zijn geen kleine verschillen: 19 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft een of meer psychische klachten tegenover 10 procent van de mensen tussen 65 en 74 jaar. De groep 55-64 jarigen kampt minder dan de jongere leeftijdscategorieën met alle vormen van psychische stoornissen.

5. Ze zijn flexibel

Het aanpassend vermogen van ouderen is goed ontwikkeld door de ervaring met verschillende werkplekken en werksituaties. Ze zijn ook meer flexibel qua werktijden (zelden gebonden aan kleine kinderen) en in het nemen van vakantie. Dit kan vaak buiten de schoolvakanties waardoor er meer continuïteit in het bedrijf ontstaat. 
Uit diverse onderzoeken blijkt ook dat ouderen (net zo goed als jongeren dat doen) creatief reageren op veranderingen, de energie behouden om zich aan te passen en in staat zijn nieuwe dingen te integreren in hun bestaan.

6. Ze zijn flexibel inzetbaar (deeltijd, kortverband, etc.)

Bedrijven gaan niet allemaal slim om met hun verouderende personeelsbestand. Veel bedrijven ontzien hun oudere werknemers door ze te vervroegd te laten uittreden of/en door hen meer vakantiedagen te geven. Maar er kan beter een cultuuromslag plaatsvinden met leeftijdsbewust personeelsbeleid en arbobeleid waarbij er aandacht is voor de veranderende capaciteiten en behoeften van werknemers in iedere leeftijdsgroep. Praktijkvoorbeelden laten zien dat ouderen dan graag een aantal jaren langer aan het werk blijven. Omdat ze waardering krijgen, er plezier in hebben en hun inzetbaarheid mede kunnen bepalen.

7. Ze hebben een lager concurrentieprofiel

Bij verschillende levensfases horen verschillende ‘mentaliteiten’ of ‘temperamenten’. Zijn jongeren vaak vol energie en (tomeloze) ambitie, ouderen zijn vaak meer gericht op hun omgeving dan op zichzelf. Zij zijn meer gewend om rekening te houden met de belangen van anderen en te denken en handelen in het belang van het collectief (de afdeling, het bedrijf). Het koste wat kost - en als het moet ten koste van anderen – promotie willen maken is er voor ouderen vaak wel af. Ook in dit opzicht zijn ze stabieler en rustiger.

8. Ze zijn sociaal vaardiger

In het algemeen kunnen ouderen beter met mensen omgaan. Hier geldt dat men ‘door schade en schande’ leert. Door hun jarenlange ervaring in het omgaan met collega’s, klanten en managers weten ouderen beter welke aanpak en benadering werkt.


Veel werkgevers overschatten de kostenstijging als gevolg van veroudering. Maar loonschalen kennen een maximum rond de 40/45-jarige leeftijd en als dat maximum bereikt is blijven de loonkosten gelijk. 
Daarnaast doen ouderen geen beroep op kinderopvang, zwangerschaps-, bevallingschaps- en ouderschapsverlof. Een lease auto staat doorgaans ook niet (meer) op hun wensenlijstje.

10. Ze hebben meer inzicht in complexe problemen

Door hun ervaring hebben ouderen over het algemeen een beter inzicht in ingewikkelde problemen en uitdagingen, tenminste als die een directe relatie hebben met hun eigen werk. Hierdoor kunnen zij van grote waarde zijn in crisis-achtige situaties.

11. Ze zijn toleranter

Door hun grotere werk- en levenservaring zijn ouderen vaak ook toleranter, verdraagzamer tegenover anderen en andersdenkenden. Zij hebben geleerd dat zij niet de waarheid in pacht hebben, en dat het soms de moeite loont om niet je eigen mening te volgen, maar te luisteren naar die van iemand anders.

12. Ze nemen geen onverantwoorde risico’s

Het nemen van onverantwoorde risico’s en impulsief gedrag is ook iets wat bij jeugdige werknemers hoort, niet bij oudere. Ouderen zijn, wederom door schade en schande, over het algemeen voorzichtiger bij het nemen van risico’s, en denken eerder na voordat ze iets doen.

13. Ze hebben meer zelfkennis en zijn anders gemotiveerd dan jongeren

Als je het nodige hebt meegemaakt, zowel op je werk als in je privé-leven, dan leidt dit ook bijna altijd tot een groter inzicht in jezelf. In je capaciteiten, maar ook in je grenzen en je zwakkere punten. En als je jezelf kent, kun je pas echt van waarde zijn voor je omgeving. 
Ouderen worden anders gedreven dan jongeren. Zinvol bezig zijn is belangrijker dan carrière maken. Ouderen zijn vanwege ervaring, sociale vaardigheden, loyaliteit naar de organisatie vaak een belangrijk visitekaartje voor het bedrijf. Ook kunnen zij als mentor jongeren begeleiden zodat deze minder snel uitstromen en sneller productief kunnen werken.

14. Er zijn aantrekkelijke subsidies

Veel bedrijven en werkgevers weten nog niet dat zij in aanmerking kunnen komen voor zeer forse, en dus aantrekkelijke subsidies, als het om oudere werknemers gaat. Zeker voor kleinere (MKB-)organisaties kan dit erg aantrekkelijk en profijtelijk zijn. In sommige gevallen kunnen oudere werknemers een klein jaarsalaris (van bijvoorbeeld 30 duizend euro) meenemen aan subsidies.

15. Ze hebben de toekomst

Er heerst nu een economische  crisis, maar die gaat weer voorbij. Op de langere termijn zal er op de arbeidsmarkt een forse en groeiende vraag naar arbeidskrachten komen. Met de uitstroom van de na-oorlogse generatie die nu op gang gaat komen, ontstaat een tekort van zo’n 300.000 arbeidsplaatsen. Ook ontstaat er een tekort aan ervaren mensen. 
Er zullen dan te weinig jongeren beschikbaar zijn om in de vraag naar arbeid te voorzien. Ook uit demografisch oogpunt hebben oudere werknemers dus de toekomst!
 
16. Zij verbeteren het bedrijfsimago

Het in dienst nemen van senioren kan een pluspunt zijn voor het imago van het bedrijf. Dit bedrijf discrimineert niet op leeftijd, dus waarschijnlijk ook niet op ander doelgroepkenmerken.

 
Bronnen en informatie:
A.Nauta e.a., De mythe doorbroken. Gezondheid en inzetbaarheid oudere werknemers. TNO Arbeid 2004

<<<< Terug


AGENDA NIEUWSFLITS

Er zijn geen agenda items gevonden

 
 
Disclaimer